Verkoopsvoorwaarden

Het opgeven van een bestelling sluit in, het aanvaarden van onderstaande verkoopsvoorwaarden, tenzij een afwijking schriftelijk werd goedgekeurd.

1. Elke levering geschiedt op risico van de koper, zelfs indien deze franco geschiedt.

2. Om geldig te zijn moet elke klacht binnen acht dagen na ontvangst van de goederen ingediend zijn.

3. Onze facturen zijn betaalbaar zonder korting op 30 dagen factuurdatum. Het aanvaarden van wisselbrieven doet geen afbreuk aan deze clausule.

4. Een betwiste levering geeft niet het recht een betaling te weigeren.

5. De facturen die niet betaald zijn op de vervaldatum zullen van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling van de debiteur, worden verhoogd met een rentevoet van 12 % per jaar. In geval van gehele of gedeeltelijke niet-betaling van de schuld op de vervaldag zonder ernstige redenen wordt, na vergeefse ingebrekestelling, het schuldsaldo verhoogd met 12 % met een minimum van 50 euro en een maximum van 1.500 euro, Zelfs bij toekenning van termijnen van respijt.

6. In geval van gerechtelijke betwisting zal alleen de Rechtbank van het arrondissement Kortrijk bevoegd zijn. Elk aanbod, elke bestelling en elke overeenkomst is onder- worpen aan en wordt geïnterpreteerd overeenkomstig het Belgische recht.

7. Goederen blijven volledige eigendom van de verkoper tot algehele betaling van de factuur. De terugvordering slaat zowel op de goederen als op de prijs indien deze reeds zijn doorverkocht.

8. Deze algemene verkoops- en factuurvoorwaarden zijn van toepassing op alle verkopen en leveringen van goederen en diensten vanwege Decof en worden geacht door de klant te zijn aanvaard. Deze primeren op elke overeenkomst met of op de algemene of bijzondere aankoopvoorwaarden van de klant, tenzij Decof uitdrukkelijk en met zoveel woorden te kennen geeft van deze verkoops- en factuurvoorwaarden af te wijken (onder de bewoordingen “in afwijking van de algemene verkoops- en factuur- voorwaarden van Decof”).

Leveringstermijnen worden enkel bij wijze van lichting verstrekt, zijn louter indicatief en binden Decof niet. Overschrijding hiervan kan in geen geval aanleiding geven tot annulering van de order, noch geeft zij recht op enigerlei schadevergoeding, zelfs al werd dit aldus voorzien in een door Decof en de klant ondertekende overeenkomst, tenzij Decof uitdrukkelijk en met zoveel woorden te kennen heeft gegeven hiervan uitdrukkelijk te willen afwijken (onder de bewoordingen “in afwijking van de algemene verkoops- en factuurvoorwaarden van Decof”). Decof is niet verantwoordelijk, noch aansprakelijk voor overmacht waaronder epidemieën, oorlog, stakingen, werkonder- brekingen, machine-uitval, brand, overstromingen, vertraging in transport of aanlevering van grondstoffen en in het algemeen elke gebeurtenis welke de leveringstermijn of de fabricage van onze producten vertraagt.

Indien Decof op verzoek van de klant moet leveren aan bijkantoren, bijhuizen of dochtervennootschappen van de klant, is Decof op geen enkele wijze verantwoordelijk voor het opstellen van overzichten van de verschillende plaatsen van levering en geleverde hoeveelheden, noch voor de correctheid hiervan. Vertraging in het afleveren van dergelijke overzicht kan nooit aanleiding geven tot annulering van de order, noch geeft zij recht op enigerlei schadevergoeding, zelfs al werd dit aldus voorzien in een door Decof en de klant ondertekende overeenkomst, tenzij Decof uitdrukkelijk en met zoveel woorden te kennen heeft gegeven hiervan uitdrukkelijk te willen afwijken (onder de bewoordingen “in afwijking van de algemene verkoops- en factuurvoorwaarden van Decof”).